Alle categoriëen

Informatie

Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche

Gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten en annulering
Artikel 5: Prijs
Artikel 6: Prijswijzigingen
Artikel 7: Betalingstermijn
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Termijn van levering
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven
Artikel 12: Afwijkingen
Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Artikel 14: Intellectueel eigendom etc.
Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen,
producten, specificaties en
Artikel 18: Overmacht
Artikel 19: Aansprakelijkheid
Artikel 20: Beveiliging
Artikel 21: Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 22: Geheimhouding
Artikel 23: Vervaltermijnen
Artikel 24: Ontbinding
Artikel 25: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier
opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging, c.q. levering van zaken, het
leveren van diensten of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld
onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaand
aanbod heeft uitgebracht, dan wel anderszins met de opdrachtgever een
overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
ter zake de vervaardiging c.q. levering van zaken, het leveren
van diensten of het verrichten van werkzaamheden;
d. Aanbod/aanbieding: ieder aanbod van de leverancier tot het aangaan van
een overeenkomst;
e. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven
en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur
vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar
maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest
ruime betekenis van het woord;
f. KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, statutair
gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudend te Schiphol-Rijk.
g. Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 1 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG en AVG);
h. Verwerken/Verwerking van persoonsgegevens: verwerking in de zin van de
art 4 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG en
AVG).
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de
inhoud en de nakoming van alle tussen de leverancier en de opdrachtgever
gesloten overeenkomsten, dan wel aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen
en andere (rechts)handelingen van de leverancier, al dan niet in
elektronische vorm.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze
met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen
partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding op deze wijze van de
toepasselijkheid van de (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever op
een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden
stilzwijgend ook op enige nader gesloten overeenkomst van toepassing
zijn.
3. Indien deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn geweest op enige
overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk
tussen partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing
op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake
de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen
anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden
tussen partijen worden gemaakt die wel rechtsgeldig zijn maar zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.
5. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De
overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden blijven in dat geval
onverminderd op de overeenkomst van toepassing.
6. Indien van deze leveringsvoorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt
dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een
andere taal.
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een aanbod al dan niet met aangeduide
prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht
de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts
zonder afwijkingen worden aanvaard door middel van een schriftelijke
mededeling al dan niet op elektronische wijze gedaan. Een aanbod wordt
in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand
is aanvaard, tenzij in het aanbod een andere termijn voor acceptatie is
vermeld.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van leverancier binden de
leverancier niet.
4. Een door de opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd
aanbod kan door de leverancier gedurende 7 dagen na de datum van
ontvangst van de acceptatie door de opdrachtgever worden herroepen,
zonder dat dit leidt tot enige verplichting van de leverancier tot vergoeding
van eventueel als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden schade.
5. Als de opdrachtgever aan de leverancier met het oog op het uitbrengen
van een aanbod gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt,
mag de leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbod
hierop baseren. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de
opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke.
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten en annulering
1. Met inachtneming van het overige in deze leveringsvoorwaarden bepaalde,
komt een overeenkomst slechts tot stand:
a) door acceptatie door de opdrachtgever van een aanbod;
b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de opdrachtgever
(mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van
een aanbod;
c) doordat de leverancier feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de
opdrachtgever.
2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere
voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen
partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de
overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met
de overeenkomst.
3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend
na schriftelijke aanvaarding hiervan door de leverancier. De leverancier is
niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst te
aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst
wordt aangegaan. De leverancier is bevoegd eventuele kosten met
betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst
aan de opdrachtgever door te belasten.
4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers
van de leverancier binden de leverancier slechts tegenover de
opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken
door de leverancier schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de
opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de
leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de
hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
wordt begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde
winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding
van de uit te voeren overeenkomst heeft gemaakt, waaronder maar
niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte
materialen, ingeroepen diensten en opslag.
6. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven
als bedoeld in artikel 13 is niet mogelijk.
Artikel 5: Prijs
1. In een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en
zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor
verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten,
(transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens
exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde
heffingen, van welke aard dan ook.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft
opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen
specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering
van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het
aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het
geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een
jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten
met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs
op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend, waarbij de prijzen zoals deze van
toepassing zijn ten tijde van het aangaan c.q. uitvoeren van de huidige
overeenkomst worden gehanteerd.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel
tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van
schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens
deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk
de wijziging van de prijs bepaald op een in de grafimediabranche
als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen
wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten
van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen,
halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten
sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide
kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen
op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en
ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen,
tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke
computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van
aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de
leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond
voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in
redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de
aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging
van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien
de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties
aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde
instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,
druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het
redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door
hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en
de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te
betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting,
verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel
op de door leverancier aangegeven wijze plaats te vinden indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf. Indien niet tijdig is betaald is de opdrachtgever
in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in
gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van
dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen
betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier gehele
of gedeeltelijke vooruitbetaling te doen en/of zekerheid te stellen voor
de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te
betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat
de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk
gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste
verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen
te worden. Indien en zolang de opdrachtgever met de door de leverancier
verlangde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidstelling in
gebreke blijft, is de leverancier bevoegd zijn leveringsplicht op te schorten.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel
bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem
verschuldigde bedrag vanaf de 31e dag na factuurdatum over dit bedrag
de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente
verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente
in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin
de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever
naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks
met een minimum van € 100,00 onverminderd de bevoegdheid van de
leverancier om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien
deze meer bedragen. Ingeval de opdrachtgever een consument is, maakt
de leverancier inzake de buitengerechtelijke kosten aanspraak op een
bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim –
niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag
gelegen na de dag van aanmaning door de opdrachtgever-consument
wordt voldaan.
6. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen
terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling
vereist is.
7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter
afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare
facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever bij de
betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de opdrachtgever niet
het recht zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier op te schorten
en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van de leverancier jegens
de opdrachtgever.
9. De leverancier is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen
met iedere schuld die de leverancier aan de opdrachtgever, dan wel
aan met de opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
10. Alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever zijn onmiddellijk
opeisbaar in de navolgende gevallen:
a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden
ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter
beoordeling van de leverancier;
b) indien de leverancier de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming als bedoeld in lid 3 van dit artikel en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling
van de opdrachtgever, liquidatie c.q. overlijden of faillissement van de
opdrachtgever of – voor zover de opdrachtgever een natuurlijke persoon
betreft – het op de opdrachtgever van toepassing worden van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar
de leverancier zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan
het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor
risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel
door beschikbaar te stellen op de server van (een hulppersoon van) de
leverancier.
2. De leverancier is niet gehouden de (vervaardigde) zaken en of te leveren
diensten in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan
de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te
leveren zaken of diensten. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn
aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste
verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien van toepassing,
weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever
geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de
opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Tot dat tijdstip
is de opdrachtgever gehouden de door de leverancier geleverde zaken
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom
van de leverancier te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te
houden.
5. Ingeval van levering van zaken aan de opdrachtgever op een ander
grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende
zaken – indien en zodra deze zich op het grondgebied van het betreffende
land bevinden – in aanvulling op het in lid 4 hiervoor vermeld eigendomsvoorbehoud
naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud
zoals vermeld in lid 4 hiervoor naar het recht van het betreffende land, met
dien verstande dat ten aanzien van de overeenkomst voor het overige bij
uitsluiting Nederlands recht van toepassing is.
6. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren
of vervreemden.
7. Nadat de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat de leverancier toe
de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
8. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt
dit voor rekening van de opdrachtgever Tot de kosten verband houdend
met het vervoer worden in ieder geval gerekend uit- en invoerrechten,
inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de
levering van de zaken door de leverancier gepaard gaande lasten van overheidswege,
van welke aard ook. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is
overeengekomen.
9. Het risico voor de aan de opdrachtgever te leveren zaken gaat op hem
over af magazijn van de leverancier, dan wel het magazijn van een door
de leverancier ingeschakelde derde, tenzij in de overeenkomst expliciet
anders is overeengekomen. Alle zaken worden te allen tijde voor risico van
de opdrachtgever getransporteerd. Tenzij de opdrachtgever de leverancier
tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever
te verzekeren (en/of anders in de overeenkomst is bepaald), worden
de zaken door of namens de leverancier onverzekerd getransporteerd.
Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data met behulp van
enig technisch middel.
10. De leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken op het
overeengekomen tijdstip in zijn magazijn, dan wel het magazijn van een
door de leverancier ingeschakelde derde, aan de opdrachtgever ter beschikking
te stellen. Het door of namens de opdrachtgever ondertekende
afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert
volledig bewijs op van de aflevering door de leverancier van de in het
afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde zaken.
Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als
bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit
de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
11. De leverancier is niet gehouden de te leveren zaken op te slaan, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen. Indien de opdrachtgever weigert de
ter aflevering aangeboden c.q. ter beschikking gestelde zaken in ontvangst
te nemen, zal de leverancier de betreffende zaken evenwel gedurende 14
dagen na de datum van aanbieding opslaan op een door hem te bepalen
locatie. Na het verstrijken van deze termijn is de leverancier niet langer verplicht
om de door de opdrachtgever bestelde zaken ter beschikking van de
opdrachtgever te houden en is hij gerechtigd om de zaken aan een derde
te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De opdrachtgever blijft
niettemin gehouden de overeenkomst na te komen door de betreffende
zaken op eerste verzoek van de leverancier af te nemen tegen de overeengekomen
prijs, terwijl de opdrachtgever tevens verplicht is de schade van
de leverancier te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van de
opdrachtgever om de betreffende zaken in ontvangst te nemen, waaronder
begrepen opslag- en transportkosten.
Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn
betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een
overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen
termijn van levering geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
Ook heeft de opdrachtgever ingeval van ontbinding van de overeenkomst
geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de redelijke
termijn die bij de ingebrekestelling is gesteld het gevolg is van opzet c.q.
grove schuld van de leverancier.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn
van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties
van het werk, de zaak c.q. het product of de dienst wenst of het bepaalde
in lid 1 van artikel 11 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe
betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in
redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem
planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de
leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken,
zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van
de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in
lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van
artikel 11 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit
artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen
uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig
is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende
rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat
de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de
overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
5. Ook als sprake is van opschorting van de verplichtingen door de leverancier
wegens een andere dan de hiervoor in lid 4 bedoelde tekortkoming
van de opdrachtgever wordt de termijn van levering verlengd met de duur
van de opschorting.
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te
onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen
en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk, al dan niet via
digitale weg, van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De
opdrachtgever dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te
doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de
plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim
niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk
indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de
kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en
alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal
deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het
onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de
opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als
deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het
geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren .
6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht schorten klachten van welke
aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door de leverancier van de
overeenkomst c.q. de deugdelijke nakoming daarvan door de leverancier,
de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Klachten van welke
aard dan ook kunnen slechts schriftelijk ter kennis van de leverancier
worden gebracht.
7. Onverminderd bepalingen van dwingend recht rust op de leverancier geen
enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien de
opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier (zowel
financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
8. Een vordering betreffende een door de leverancier geleverde zaak en/of
verrichte werkzaamheden c.q. verrichte diensten kan geen invloed hebben
op eerder geleverde of nog te leveren zaken en/of werkzaamheden c.q.
diensten, ook niet indien deze te leveren zaken en/of werkzaamheden
c.q. diensten zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde
overeenkomst.
9. Indien zaken ontbreken bij de aflevering, dient de opdrachtgever dat
binnen 7 dagen na aflevering aan de leverancier schriftelijk te melden. Bij
een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende zaken
niet gecrediteerd aan de opdrachtgever, noch worden de zaken kosteloos
alsnog bij de opdrachtgever afgeleverd.
Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek
van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig
op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed
gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning
dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist
heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken
die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of
gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen
dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 12: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk c.q. de geleverde/vervaardigde
zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten en anderzijds het
oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-,
druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van
geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk
c.q. de geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/
diensten al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt daaruit
een representatieve steekproef in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken c.q. werkzaamheden/diensten betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde
van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte
werkzaamheden/diensten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van
geringe betekenis te zijn.
4. Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren van drukwerkproducten
en opmaakbestanden, zoals weergegeven in (digitaal) vervaardigde
drukproeven of zoals getoond op een beeldscherm, in zekere mate zullen
afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Ook dergelijke
afwijkingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding.
5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn meer- of
minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk,
etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10%
toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening
gebracht respectievelijk verrekend.
6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen
die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene
leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier
zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar
van deze voorwaarden toezenden.
7. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en
halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze
materialen en halffabrikaten aan de leverancier betrekking hebbende algemene
verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter
inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos
een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt,
indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd
met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in lid 2, tenzij de opdrachtgever
een eenmalige beëindigingsvergoeding betaalt ter hoogte van
50% van het totaal over het gehele voorgaande jaar door de leverancier ter
uitvoering van de periodieke uitgave in rekening gebrachte bedrag.
2. De opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft
die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een
periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
3. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt
verstaan een uitgave die minimaal twee keer per jaar verschijnt.
4. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede
begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse
katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot
de verspreiding van de uitgave.
5. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van
een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief, dan wel
per deurwaardersexploot worden opgezegd.
6. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst
worden afgeweken.
7. De leden 1, 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing
op overeenkomsten tot het leveren van diensten of het verrichten van
werkzaamheden, met dien verstande dat de opzegtermijn in die gevallen
standaard 6 maanden bedraagt.
Artikel 14: Intellectueel eigendom etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier dat de opdrachtgever
rechthebbende is ten aanzien van alle in het kader van de overeenkomst
van of namens de opdrachtgever ontvangen zaken in welke vorm dan
ook, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, litho’s,
films, video’s, informatiedragers, software, data, broncodes, objectcodes,
monsters, ontwerpen, schetsen, processen, procedures, rapporten, artikelen,
correspondentie, documenten etc. en geen inbreuk wordt gemaakt
op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, waaronder begrepen de
rechten die derden kunnen doen gelden op grond van een overeenkomst
of toepasselijke wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart de
leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op
grond daarvan geldend kunnen maken.
2. Indien de leverancier in redelijkheid betwijfelt of de opdrachtgever
rechthebbende is als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is de leverancier
bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop ondubbelzinnig komt vast te staan dat opdrachtgever
rechthebbende is. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog
binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de leverancier
steeds de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan
op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde
zaken, verleende diensten en verrichte werkzaamheden.
4. De door de leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, software, websites, databestanden, apparatuur,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen,
evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend
gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te
dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor
de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het
kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve,
niet-overdraagbare recht tot gebruik van de door de leverancier in
het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken, verleende diensten
en verrichte werkzaamheden, onder de opschortende voorwaarde dat de
opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst volledig
is nagekomen. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal
gebruik van de geleverde zaken in het kader van de exploitatie van de onderneming
van de opdrachtgever en de opdrachtgever zal deze zaken niet
anderszins verveelvoudigen of openbaar maken zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de leverancier.
6. Het op basis van dit artikel aan opdrachtgever toegekende recht tast het
recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling
ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën,
ontwerpen, algoritmen, documentatie, programmeertalen, protocollen,
standaarden, knowhow en dergelijke, zonder enige beperkingen voor
andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin wordt het
recht van leverancier aangetast om ontwikkelingen te doen die soortgelijk
en/of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of
worden gedaan.
7. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is de
leverancier steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen
ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking
gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever
toegang wordt verschaft.
Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde goederen zoals productiemiddelen,
halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films,
micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en
randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als
aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de
opdrachtgever af te geven of anderszins aan hem over te dragen.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde
zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de
opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen
worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar
en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald
gebruik.
Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming
van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg
van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de
opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1
bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering
voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande
aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp,
een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze
zaken wordt gemaakt. De
opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven
zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de
leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw
exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die
in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier
door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, alsmede op
alle andere zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever en door hem
in de macht van de leverancier worden gebracht en tevens op geleverde
zaken met betrekking waartoe de leverancier geen beroep kan doen op
zijn eigendomsvoorbehoud wegens het feit dat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken, zulks tot meerdere zekerheid van al
hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook
aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen, producten,
specificaties en informatie

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat
de opdrachtgever materiaal, (elektronische) gegevens of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering
zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie
als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe
instructies van de leverancier ontvangen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen
prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten,
tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor
proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave
van de leverancier ontvangen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de
leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van
ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt
niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten
vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de
inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden
in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen
specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door
de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de
fax of e-mail.
4. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken
voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid
hiertoe te onderzoeken.
5. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort
schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt
in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen, (elektronische) gegevens of
producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster of voorbeeld en de later
door de opdrachtgever aangeleverde materialen, (elektronische) gegevens
of producten.
6. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid,
hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de
opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave
heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem
aangeleverde materialen of producten en/of niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en/of de toegepaste
oppervlaktebewerkingen.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch
aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen
van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van
de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken
materialen en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan
zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
8. De opdrachtgever is gehouden de leverancier vooraf schriftelijk op
bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te
wijzen.
9. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door
de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken
als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de
leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede
de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen binnen de door de
leverancier te stellen termijn.
Artikel 18: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst
kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan
zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht).
2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval
– derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere
stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan
gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand,
machinebreuk en andere ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim van het
personeel, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen,
andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van
noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, sabotage, opzet of
grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
3. In geval van overmacht heeft de leverancier de keuze hetzij de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie
heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na
aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. De opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige
schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming
van de verplichtingen door de leverancier onmogelijk is langer duurt dan
dertig (30) dagen, is ook de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst
gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat de
leverancier conform lid 4 van dit artikel gerechtigd is voor de reeds geleverde
zaken c.q. verrichte werkzaamheden/diensten een factuur te sturen.
Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van
de (eventuele) schade.
4. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kan voldoen, is hij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en
is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. De leverancier is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en
die het gevolg is van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen
in aanmerking die schade waartegen de leverancier verzekerd is, dan
wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van
de onderneming van de leverancier en de markt waarin hij opereert – en
slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade,
gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, omzetderving,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade
betreffende kosten in verband met onderbreking of stilstand van (een
deel van) de onderneming van opdrachtgever en/of andere indirecte
schade;
b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/
of derden in strijd met door de leverancier verstrekte instructies c.q. in
strijd met de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden;
c) schade als direct gevolg van door of namens de opdrachtgever aan
de leverancier verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke
informatie.
3. Indien:
a) het voor de leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als
bedoeld in lid 1 van dit artikel af te sluiten of daarna tegen redelijke
condities te verlengen;
b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding
van de schade beperkt tot het bedrag dat door de leverancier voor
de (onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW) met de opdrachtgever is
overeengekomen.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die
ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de (vervaardigde) zaken na
aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
5. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem
van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te
bewerken of te verwerken materialen of producten, indien de opdrachtgever
de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave
heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen
of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de
overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden dan
wel anderszins jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn, door
een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake
volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde
dient te voldoen.
Artikel 20: Beveiliging
1. Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot
het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging
beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijke overeengekomen
specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat
de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien
een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand
van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en aan het treffen van
de veiligheid verbonden kosten niet onredelijk is.
2. De door of vanwege leverancier aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of
identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever
als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde
personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar
worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of
identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen,
tijdig updaten en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.
Artikel 21: Verwerking van persoonsgegevens
1. Indien de leverancier persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal de leverancier
met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de
daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet
beperkt tot de AVG. De leverancier wordt in dat geval aangemerkt als verwerker
zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig aan zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen de leverancier
en de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG
worden gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen worden
vastgelegd.
2. De opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de verwerking van de
in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te voldoen aan de
daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet
beperkt tot de AVG. De opdrachtgever wordt in dat geval aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker zoals bedoeld in de AVG.
De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit voornoemde wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG, in zijn hoedanigheid
van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker.
3. Ingeval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
persoonsgegevens staat de opdrachtgever ervoor in dat de verwerking
van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de
rechten van de desbetreffende betrokkenen. De opdrachtgever vrijwaart
de leverancier tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als
gevolg van het niet naleven door de opdrachtgever van de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De
leverancier is slechts aansprakelijk voor de schade die door de door hem
verrichte verwerking van de persoonsgegevens is veroorzaakt, indien bij de
verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot de leverancier als verwerker
gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de
rechtmatige instructies van de opdrachtgever is gehandeld.
Artikel 22: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
de leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de leverancier
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de leverancier
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst,
onverminderd bepalingen van dwingend recht.
Artikel 23: Vervaltermijnen
1. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen
en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welken hoofde ook,
jegens de leverancier in verband met vervaardigde/geleverde zaken en/of
verrichte werkzaamheden/diensten na twaalf (12) maanden na de datum
waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en hij voor het
verstrijken van deze termijn geen schriftelijke claim heeft neergelegd bij de
leverancier.
2. Indien binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn door de opdrachtgever
een schriftelijke claim is neergelegd bij de leverancier in verband
met door hem vervaardigde zaken en/of verrichte werkzaamheden/
diensten, vervalt, onverminderd bepalingen van dwingend recht, iedere
rechtsvordering dienaangaande van de opdrachtgever indien de leverancier
niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de
betreffende claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 25 van
de leveringsvoorwaarden bevoegde rechter.
Artikel 24: Ontbinding
1. Ingeval de opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft de leverancier het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever en/of zijn verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de leverancier
tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele
aan de leverancier toekomende rechten, waaronder begrepen het recht
op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die de leverancier in
deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben (onder meer, doch
niet uitsluitend bedragen die de leverancier voor de beëindiging van de
overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering
reeds naar behoren heeft verricht of geleverd) of verkrijgen, zullen terstond
en ten volle opeisbaar zijn.
2. Ingeval van:
- (het aanvragen van) faillissement van de opdrachtgever, (het verzoek
tot) surséance van betaling van de opdrachtgever, voor zover de
opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft: het op de opdrachtgever
van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP) dan wel zijn overlijden; of
- beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de
opdrachtgever of de situatie dat opdrachtgever niet langer moet worden
geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen; of
- stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, directe of
indirecte wijziging van de zeggenschap of enige daarmee te vergelijken
toestand van de onderneming van de opdrachtgever; of
- staking van de onderneming van de opdrachtgever;
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de leverancier
het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke
kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier
tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd zijn verdere
rechten, waaronder begrepen het recht van de leverancier op volledige
schadevergoeding.
3. Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen
te verkeren, eindigt voor zover van toepassing het recht tot gebruik van de
ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, alsmede
het gebruik van de diensten van de leverancier, zonder dat hiervoor een
opzeggingshandeling nodig is.
Artikel 25: Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt
beheerst door het Nederlandse recht.
2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen
die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst
tussen de leverancier en de opdrachtgever. De bevoegde rechter is
de rechter van het arrondissement waaronder de leverancier ressorteert,
tenzij de opdrachtgever een consument is en binnen een maand nadat de
leverancier zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft
beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter kiest.